فیلم فروشی | خرید فیلم و سریال
خرید فیلم,خرید سریال,سریال ایرانی,سریال خارجی,سریال ,خرید کارتون قدیمی

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 19 مهر 1395
مقدمه
روش مشاهده سلول گیاهی
دیواره یاخته‌ای
غشای سلولی
سیتوپلاسم
ریبوزومها
شبکه آندوپلاسمی
دستگاه گلژی
میکروبادیها
لیزوزوم‌ها
واکوئلها
میتوکندری
پلاستها
هسته
تفاوت یاخته‌های گیاهی و جانوری
سلول جانوری
دید کلی
غشای سلولی
ریبوزوم‌ها (Ribosomes)
هسته سلول
شبکه آندوپلاسمی
دستگاه گلژی
لیزوزومها
میتوکندری
پراکسی‌زوم
سانتریولها
اجزای غیر زنده سلولی
تعداد صفحه 13 ...
طبقه بندی:
ارسال توسط مدیریت

قالب وبلاگ